පුවත්

ජර්නල පුවත් :

සමාජ සමීක්ෂා, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වජ්‍ර ජයන්ති විශේෂ කලාපය 2017 වර්ෂයේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය. වජ්‍ර ජයන්ති විශේෂ කලාපය 2017 නොවැම්බර් මාසයේ දී ප්‍රකාශයට පත් වන බැවින් අදාළ ලිපි මෙම වසරේ ඔක්තෝබර් මස වන විට සංස්කාරක වෙත යොමු කළ යුතුය.

ත්‍රි භාෂා ප්‍ර‍කාශන

Login Form

උපදෙස්

¤ සියළු ලිපි වෙනත් කිසිඳු ආකාරයකින් ප‍්‍රකාශනයට පත් නොවූ ලේඛකයා හෝ ලේඛකයින් විසින්ම සම්පාදනය කළ ලිපි විය යුතුය. 

¤ සමාජීය විද්‍යා විෂය පථයන් තුළ කාලීනව වැදගත් වන්නාවූ කරුණු සාකච්ඡා කෙරෙන ලිපි සඳහා විශේෂ අවධානයක් යොමු කෙරේ. 

¤ ලිපියෙහි උපරිම වචන ප‍්‍රමාණය 5000-10000 ත් අතර විය යුතු අතර පරිගණක ගත කිරීමේ දී FMAbhaya අක්‍ෂර රටාව භාවිත කළ    යුතුය.

¤ ලේඛකයා විසින් ලිිපිය ලිවීමේදී පරිශීලනය කළ ආශි‍්‍රත කෘතීන් අනිවාර්යයෙන් ඇතුළත් කළ යුතු අතර ඒ ඒ කෘතීන් පිළිබඳ අංග සම්පූර්ණ තොරතුරු සඳහන් කළ යුතුය. එහිදී ඇමරිකානු මනෝවිද්‍යා සංගමය මගින් අනුමත කළ ආශි‍්‍රත ග‍්‍රන්ථ දැක්වීමේ ආකෘතිය (APA) භාවිත කිරීම අනිවාර්යවේ (http://lgdata.s3-websiteuseast1.amazonaws.com/docs/105/59803/Citation_APA_6th_ QuickGuide-12-F.pdf).

¤ එවනු ලබන ලිපියෙහි ඇතුළත් අදහස් පිළිබඳ පූර්ණ වගකීම ලේඛකයින් විසින් භාර ගත යුතුය. 

¤ සංස්කාර වෙත ලැබෙන ලිපි උපදේශක මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව කිසියම් හේතුවක් නිසා අදාළ කලාපයෙහි පළ කිරීමට නොහැකි වන්නේ නම් යෝග්‍යතාව සලකා බලා ඉදිරි කලාපයක පළ කිරීමට කටයුතු කෙරේ. 

¤ සමාජ සමීක්‍ෂා සඟරාව ප‍්‍රකාශයට පත් කෙරෙන තුරු සෑම ලිපියකම පූර්ණ රහස්‍යතාවය ආරක්‍ෂා කිරීමට බැඳී සිටිය යුතුය.

ලිපි සම්පාදකයින් ඹවුන් වෙනුවෙන් සකසා ඇති  ආචාර ධර්ම ප්‍රකාශනය (Statement of Ethics) ලිපි සම්පාදනයට පෙර අධ්‍යයනය කරන්නේ නම් මැනවි. 

 

 

 

ஆய்வேடுகளை சமர்ப்பித்தல்

 

பொது நெறிமுறைகள்

 

¤ சமர்ப்பிக்கப்படும் ஆய்வேடுகள் அனைத்தும் ஏற்கனவே வெளியிடப்படாதவையாகவும் படைப்பாளரின் சொந்த ஆக்கங்களாகவும் இருத்தல் அவசியம்.  

¤ ஆக்கங்கள் அனைத்தும் சமூகவிஞ்ஞானங்கள் சார்ந்தவாறான தற்கால நடைமுறைகள் மற்றும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாகக் காணப்பட வேண்டும். இவ்வாய்விதழானது காலத்திற்கு காலம் வேறுபட்ட கருப்பொருள்களைத் தீர்மானிப்பதோடு அவற்றுக்கு அமைவாகவே சமர்ப்பிக்கப்படும் ஆக்கங்களை வகைப்படுத்தி வெளியிடும்.  

¤ சமர்ப்;பிக்கப்படும் ஆய்வேடுகள் 5ää000 தொடக்கம் 10ää000 வரையிலான சொற்களுக்குள் வரையறுக்கப்பட்டவையாகக் காணப்படுதல் வேண்டும்.  

¤ மேற்கோள் காட்டல்கள் அனைத்தும் American Psychological Association (APA) முறையில் வழங்கப்படுதல் வேண்டும். (உதவிக்கு: http://lgdata.s3-website-us-east 1.amazonaws.com/docs/105/59803/Citation_APA_6th_QuickGuide-12-F.pdf) மேலதிக விளக்கங்களைத் தருவதற்காக மாத்திரமே அடிக்குறிப்புகள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.  

¤ ஆய்வுக்கட்டுரைகளில் வெளியிடப்படும் எல்லா விதமான கருத்துக்கள் விளக்கங்கள் மற்றும் ஆய்வு முடிவுகளுக்கும் எழுத்தாளர்கள் மட்டுமே பொறுப்புக் கூறவேண்டியவர்களாவர். சமர்ப்பிக்கப்படும் ஆய்வுக்கட்டுரையொன்று தெரிவுசெய்யப்படுவதால் அக்கட்டுரையில் கூறப்பட்டுள்ள அனைத்துக்கருத்துக்களையும் இதழாசிரியர்கள் சரியானதென ஏற்றுக்கொள்வதாக அர்த்தமாகாது.  

¤ சமர்ப்பிக்கப்படும் கையெழுத்துப்பிரதிகளுடன் சேர்த்து 200 சொற்களுக்கு மேற்படாதவாறான ஆய்வுச்சுருக்கம் ஒன்றும்ää ஆய்வாளரின் பெயர் விபரங்களும் குறித்த ஆய்வுக்கட்டுரை ஆய்வாளரின் சொந்த படைப்பு என்பதையும் அது வேறெங்கும் ஏற்கனவே வெளியிடப்படாததென்றும் உறுதிப்படுத்தும் வாசகமும் கையளிக்கப்படுதல் அவசியம். ஆய்வுக்கட்டுரை இணை ஆசிரியர்களை உடையதெனின் ஆய்வுக்கட்டுரைக்கான அவர்களின் பங்களிப்பு யாதென்பதை தெளிவாகக்கூறும் தனி ஆவணம் ஒன்றும் சமர்ப்பிக்கப்படுதல் வேண்டும். தொழில்நுட்ப உதவிää விளக்கங்கள்ää நோக்குகள் மற்றும் கருத்துக்கள் என்பவற்றுக்கான பங்களிப்புகளுக்கும் ஆய்வுக்கான நிதி சார் உதவிகளுக்குமான நன்றி கூறலுக்கு தனிப்பகுதி ஒதுக்கப்படுதல் வேண்டும்.  

¤ சமர்ப்பிக்கப்படும் ஆய்வேடுகள் பக்கச்சார்பற்ற முறையில் மதிப்பீடு செய்யப்படுவதோடு அவை சமர்ப்பிக்கப்பட்ட திகதிக்கேற்ப ஒன்றன் பின் ஒன்றாகவே வெளியீட்டிற்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.  

¤ குறித்த இதழின் வெளியீட்டுக்கு குறைந்த பட்சம் ஒரு மாதம் முன்பதாக ஆய்வேடுகளின் வெளியீடு தொடர்பிலான நிலை பற்றி ஆய்வார்களுக்கு அறிவிக்கப்படும்.  

¤ நேரக்கட்டுப்பாடு காரணமாக சமரப்பிக்கப்படும் ஆய்வேடுகளின் தர்க்கம் மற்றும் கட்டமைப்பு என்பவை மாத்திரமே மதிப்பீட்டுக்காக கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும.; எனவே எழுத்தாளர்கள் தமது ஆய்வேடுகளை சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்பதாக அவை தரமான முறையில் திருத்தித் தொகுக்கப்பட்டதாக இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ளல் அவசியம்.  

¤ ஆய்வேடுகள் அனுப்பப்படவேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ஆய்வேடுகள் சமர்ப்பிக்கப்படுவதற்கு முன்பதாக எழுத்தாளர்கள் எமது நன்னடத்தை அறிக்கையை (Statement of Ethics) வாசிப்பதற்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.