පුවත්

ජර්නල පුවත් :

සමාජ සමීක්ෂා, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වජ්‍ර ජයන්ති විශේෂ කලාපය 2017 වර්ෂයේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය. වජ්‍ර ජයන්ති විශේෂ කලාපය 2017 නොවැම්බර් මාසයේ දී ප්‍රකාශයට පත් වන බැවින් අදාළ ලිපි මෙම වසරේ ඔක්තෝබර් මස වන විට සංස්කාරක වෙත යොමු කළ යුතුය.

ත්‍රි භාෂා ප්‍ර‍කාශන

Login Form

 විචාරකභවතුන්:

   මහාචාර්ය විජිතපුර විමලරතන හිමි
    ආචාර්ය දීගල්ලේ මහින්ද හිමි
    මහාචාර්ය ඩබ්.එම්. ගුණතිලක
    මහාචාර්ය ඕ.ජී. දයාරත්න බණ්ඩා
    ආචාර්ය සිරි ගමගේ
    මහාචාර්ය සිරිමල් අබේරත්න
    ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය එම්.රේ.ආර්. ඩේවිඩ්
    ආචාර්ය සනත් විජේසුන්දර
    මහාචාර්ය ආර්.එම්.එම්. චන්ද්‍රරත්න
    ආචාර්ය ඒ.එම්.පී. සේනානායක
    ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය සුමන රත්නායක
    ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය සුසන්ත රස්නායක
    හසිනි ලේකම්වසම්
    එම්.පී.එම්. ද මෙල්

 

மீளாய்வாளர்கள்

      செல்வி. கவிதா. இராஜரட்ணம்
      கலாநிதி. பகீரதி ஜெவீஸ்வர ராசனன்
      கலாநிதி. M.T.Mமகேஸ்
      திரு. R.மகேஸ்வரன்
      திருமதி. மல்லிகா இராஜரட்ணம்
      பேராசிரியர். S.J. யோகராஜா

      கௌசல்யா துரைசாமி 

      இராமச்சந்திரன் ஹம்சவதனி