පුවත්

ජර්නල පුවත් :

සමාජ සමීක්ෂා, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වජ්‍ර ජයන්ති විශේෂ කලාපය 2017 වර්ෂයේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය. වජ්‍ර ජයන්ති විශේෂ කලාපය 2017 නොවැම්බර් මාසයේ දී ප්‍රකාශයට පත් වන බැවින් අදාළ ලිපි මෙම වසරේ ඔක්තෝබර් මස වන විට සංස්කාරක වෙත යොමු කළ යුතුය.

ත්‍රි භාෂා ප්‍ර‍කාශන

Login Form

දුරකතන අංක

0094 81 567 5670
0094 77 780 6240

විද්‍යුත් ලිපිනය

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

අැණවුම්

ප‍්‍රධාන සංස්කාරක,
අංක සී 46, පරණ ගලහ පාර,
පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය,
පේරාදෙණිය 20400

සම්බන්ධීකරණ කාර්යාල

MJR David, 234 Everton Court Honeypot Lane HA7 1 DZ, UK 00 44
දු: 20 82043043, වි: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sumana Ratnayaka, Klarinettsgränden 9A, 224 68 Lund, Sweden
වි: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

தொலைபேசி இல:

0094 81 567 5670
0094 77 780 6240

மின்னஞ்சல் முகவரி:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ஆக்கங்கள் அனுப்பப்பட வேண்டிய முகவரி:

இதழாசிரியர்,
இல C 46 பழைய கலஹா வீதி,
பேராதனை பல்கலைக்கழகம்,
பேராதனை 20400,
இலங்கை.

ஒருங்கிணைப்பு பணியாளர்கள்:

MJR டேவிட், 234, இவேர்டன் நீதிமன்றம, ஹனிபொட் ஒழுங்கை, HA7 1 DZ, UK 00 44
தொலைபேசி இல: 20 82043043, மின்னஞ்சல் This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ரத்னாயக க்ளரினெட்ஸ் க்ரான்டன் 9A, 224 68 Lund, சுவீடன்
மின்னஞ்சல்:; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.