පුවත්

ජර්නල පුවත් :

සමාජ සමීක්ෂා, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වජ්‍ර ජයන්ති විශේෂ කලාපය 2017 වර්ෂයේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය. වජ්‍ර ජයන්ති විශේෂ කලාපය 2017 නොවැම්බර් මාසයේ දී ප්‍රකාශයට පත් වන බැවින් අදාළ ලිපි මෙම වසරේ ඔක්තෝබර් මස වන විට සංස්කාරක වෙත යොමු කළ යුතුය.

ත්‍රි භාෂා ප්‍ර‍කාශන

Login Form

සමාජ සමීක්‍ෂා යනු සමාජීය විද්‍යාවන්ට අදාළ උසස් ශාස්තී‍්‍රය පර්යේෂණ ලිපි සඳහා වෙන් වූ අර්ධ වාර්ෂික සඟරාවකි. මෙම සඟරාව සමාජීය විද්‍යා පර්යේෂණයන්හි නියැලෙන පර්යේෂකයින්ට සිය පර්යේෂණාත්මක ලිපි අන්තර්ජාතික වශයෙන් පළ කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සපයයි. දේශපාලන විද්‍යාව, සමාජ විද්‍යාව, ආර්ථික විද්‍යාව, ඉතිහාසය, නීතිය හා ජාත්‍යන්තර සබඳතා ආදී සමාජීය විද්‍යාවන්ට අයත් විෂයන්ට අදාළ ශාස්තී‍්‍රය ලිපි සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන් වී ඇත.

ස්වාධීන ප‍්‍රකාශනයක් වන සමාජ සමීක්‍ෂා ශාස්තී‍්‍රය සඟරාවෙහි තෙවන කලාපය සඳහා ලිපි භාර ගනු ලැබේ. ලිපි සම්පාදනය සඳහා වූ උපදෙස් වෙබ් අඩවියෙහි අන්තර්ගත වේ.

 

 முதற்பக்கம்

சமூகச்சாளரமானது அறிஞர் மறுமதிப்பீடு பெற்ற தரம் மிக்க சமூக விஞ்ஞான ஆய்வேடுகளை உள்ளடக்கியதாக வருடம் இருமுறை வெளிவரும் ஓர் இணைய இதழாக உருவெடுத்துள்ளது. இவ்விதழானது சமூக ஆய்வாளர்கள் தமது ஆய்வுக்கட்டுரைகளை வெளியிட்டு தரம் வாய்ந்த பின்னூட்டல்களைப் பெறுவதினூடு தம் எதிர்கால ஆய்வுகளை மேலும் தரம்மிக்கதாக மாற்றிக்கொள்வதற்கு ஏதுவான ஆய்திறம் மிக்க சுழலொன்றுக்கான பாதையை செப்பனிட முயற்சிக்கிறது. எனவே¸ ஆர்வம் மிக்க எழுத்தாளர்களிடமிருந்து அரசியல் விஞ்ஞானம்¸ பொருளியல்¸ சமூகவியல் வரலாறு சட்டம் மற்றும் சர்வதேச உறவுகள் உள்ளடங்கலான இன்னோரன்ன சமூக விஞ்ஞான ஆய்வுக்கட்டுரைளை நாம் எதிர்பார்க்கின்றோம்.

தற்சமயம் சமூகச்சாளரமானதுக October 2017 இல் வெளிவரவிருக்கும் அதன் இரண்டாவது இதழுக்கான ஆக்கங்களைக் கோருகிறது.  

 

 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.